Профил на купувача
Всички
Открити процедури
Публични състезания
Събиране на оферти с обява
Чл.20, Ал.4
АРХИВ


Събиране на оферти с обява: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“, разделена на следните позиции:
Публикувано на: 11.05.2018 г. 22:01 часа

Обособена позиция № 1: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM И UMTS с национално покритие;

Обособена позиция № 2: Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа.

Събиране на оферти с обява: „Доставка и монтаж на нови автомобилни гуми, както и извършване на услуги по монтаж, демонтаж, баланс и ремонт на употребявани гуми на автомобилите собственост на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“
Публикувано на: 09.05.2018 г. 15:45 часа

Обхваща доставка чрез покупка на нови автомобилни гуми (зимни, летни и всесезонни) за леки и товарни автомобили, багери и други специализирани машини от автопарка на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, посочени в документацията към обществената поръчка, както и баланс, ремонт, монтаж и демонтаж на употребявани гуми и приемане на излезлите от употреба за период от 12 месеца.

Публични състезания: „Доставка на едноструйни, многоструйни и волтманови водомери за питейна вода с импулсен изход, безжична технология за предаване и система за аналитична обработка на данни за нуждите на „В и К Добрич“ АД за период от 12 месеца”
Публикувано на: 19.04.2018 г. 18:15 часа

Предметът на обществената поръчка предвижда извършване на доставки, осъществявани чрез покупка на едноструйни, многоструйни и волтманови водомери за питейна вода с импулсен изход, безжична технология за предаване и система за аналитична обработка на данни за нуждите на „В и К Добрич“ АД, необходими за обезпечаване експлоатационната дейност на дружеството, с технически параметри и характеристики, подробно описани в техническата спецификация. Поръчката ще се изпълнява чрез доставки с количества, определени по предварителни писмени заявки на Възложителя, съобразно нуждите на “В и К Добрич” АД в съответствие с предложената оферта на участника, определен за Изпълнител. Провеждането на настоящата процедура е с цел достигане на абсолютна точност при отчитане на уредите и предаване на данните за консумирана питейна вода от разстояние, без да е необходимо да се осигурява достъп до сградата.

Публични състезания: „Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 2 години”
Публикувано на: 06.03.2018 г. 13:35 часа

Предметът на обществената поръчка предвижда предоставяне на услуги, свързани с инкасиране на суми от името на Възложителя и за негова сметка, за предоставени ВиК услуги на абонатите на дружеството в населени места и по местонахождение, подробно описани в техническата спецификация, както и за обезпечаване стопанската дейност на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД. Събирането на дължимите суми от потребители на „В и К Добрич“ АД се извършва от Изпълнителя в обособените му пунктове по предоставена информация от страна на Възложителя във вид на електронна база данни чрез Ethernet свързаност, на хартиен носител (опис-карнет по клиентски номера и населено място) и чрез карти, издадени от банки и други платежни средства. Съобразно начина на събиране на сумите и местонахождението на потребителите са обособени четиридесет и шест отделни позиции.

Публични състезания: „Доставка на електроматериали и апаратура за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 2 години”
Публикувано на: 27.02.2018 г. 19:54 часа

„Доставка на електроматериали и апаратура за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 2 години” в 3 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „Доставка на кабели и проводници“;

Обособена позиция 2: „Доставка на комутационна апаратура и средства за контрол и управление“;

Обособена позиция 3: „Доставка на електроинсталационни и електроизолационни материал“.

Събиране на оферти с обява: „Доставка на аварийни скоби за водопроводни тръби за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“
Публикувано на: 20.02.2018 г. 16:03 часа

Обособени позиции:

1. Доставка на аварийни скоби за поцинковани тръби;

2. Доставка на аварийни скоби за етернитови тръби;

3. Доставка на аварийни скоби за ПЕВП тръби;

4. Доставка на аварийни скоби за стоманени тръби.

Публични състезания: „Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 2 години”
Публикувано на: 09.02.2018 г. 17:04 часа

Предметът на обществената поръчка предвижда предоставяне на услуги, свързани с инкасиране на суми от името на Възложителя и за негова сметка, за предоставени ВиК услуги на абонатите на дружеството в населени места и по местонахождение, подробно описани в техническата спецификация, както и за обезпечаване стопанската дейност на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД. Събирането на дължимите суми от потребители на „В и К Добрич“ АД се извършва от Изпълнителя в обособените му пунктове по предоставена информация от страна на Възложителя във вид на електронна база данни чрез Ethernet свързаност, на хартиен носител (опис-карнет по клиентски номера и населено място) и чрез карти, издадени от банки и други платежни средства. Съобразно начина на събиране на сумите и местонахождението на потребителите са обособени четиридесет и три отделни позиции.

Чл.20, Ал.4: „Доставка на едноструйни и многоструйни водомери с импулсен извод (насадка), Лора комуникационен модул, интегриране на модула и пет годишен лиценз за пренос на данни в LoRaWan мрежа“
Публикувано на: 31.01.2018 г. 17:31 часа

Провеждането на настоящата процедура е с цел достигане на абсолютна точност при отчитане на уредите и предаване на данните за консумирана питейна вода от разстояние, без да е необходимо да се осигурява достъп до сградата.

Открити процедури: „Доставка на спирателна и друга водопроводна арматура за нуждите на експлоатационната дейност на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД за период от 2 години“
Публикувано на: 22.12.2017 г. 19:21 часа
Събиране на оферти с обява: „Доставка и монтаж на нови автомобилни гуми, както и извършване на услуги по монтаж, демонтаж, баланс и ремонт на употребявани гуми на автомобилите собственост на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“
Публикувано на: 22.12.2017 г. 17:47 часа

Обхваща доставка чрез покупка на нови автомобилни гуми (зимни, летни и всесезонни) за леки и товарни автомобили, багери и други специализирани машини от автопарка на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, посочени в документацията към обществената поръчка, както и баланс, ремонт, монтаж и демонтаж на употребявани гуми и приемане на излезлите от употреба за период от 12 месеца.

1/5 Следваща>