Новини
19.02.2018 19.02.2018г. Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с зачестили сигнали за аварии по водопроводната мрежа в централна градска част на гр. Добрич ще бъде спряно водоподаването в периода от 08:00 часа до 17:30 часа на 20.02.2018 г.

С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатия район в град Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.

16.02.2018 16.02.2018 „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД стартира процедура за сформиране на състав на Обществен консултативен съвет

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД стартира процедура за сформиране на състав на Обществен консултативен съвет

С оглед гарантиране на равни възможности и прозрачност, ръководството на дружеството стартира процедура по набиране на кандидатури за сформиране на състав на Обществен консултативен съвет по въпроси, касаещи ВиК сектора.

Съветът е консултативно звено към „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за формиране на позиции, становища, инициативи за решаване на проблеми от специалната компетентност на членовете на Съвета на директорите на акционерното дружество.

Изисквания към кандидатите, желаещи да се включат в Обществения консултативен съвет:

1. Висше образование;

2. Познания в сферата на следните нормативни документи: Закон за счетоводството, Закон за устройство на територията, Закон за водите, Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;

3. Възможност за изготвяне на прогнози, анализи и експертизи по проблемите на цялостното развитие в областта на ВиК сектора.

Обществения консултативен съвет се учредява по инициатива на ръководството /членовете на Съвета на директорите/ на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД и осъществява своята дейност на доброволен принцип.

Информация за одобрените кандидати ще се публикува на интернет страницата на дружеството.

Автобиография и мотивационно писмо могат да се изпращат на електронна поща: info@vikdobrich.bg или по поща, и куриер в срок до 28.02.2018 г. включително, на официалният адрес на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД - гр. Добрич, бул. „Трети март“ 59.

03.02.2018 04.02.2018 В и К Добрич АД уведомява своите клиенти че на 04.02.2018 поради авария на ПС Гурково с нарушено водоподаване ще бъдат:

В и К Добрич АД уведомява своите клиенти че на 04.02.2018 поради авария на ПС Гурково с нарушено водоподаване ще бъдат селата: Гурково, Тригорци, Сенокос, Змеево, Дъбрава, Кремена.

ВиК Добрич АД се извинява на своите абонати за причинените неудобства във връзка с възникналата авария.

29.01.2018 29.01.2018г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изменение на цени на В и Куслуги, предоставяни от „В и КДобрич” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изменение на цени на В и Куслуги, предоставяни от „В и КДобрич” АД

На основание чл. 18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и

канализационни услуги, „В и К Добрич” АД уведомява своите потребители, че ще внесе в

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложение за изменение на цените

на В и К услугите за регулаторния период 2017- 2021 г.

Изменението на цените е във връзка с изготвения бизнес план за регулаторния период 2017 - 2021 г.

Предложените за утвърждаване от КЕВР цени на В и К услугите за първата година и за

одобрение на цените за останалите години от регулаторния период, в лева (без ДДС), са

както следва:

Вид услуга Мярка 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 .Доставяне на питейна вода лв./куб.м 2.098 2.115 2.115 2.117 2.119

2.Отвеждане на отпадъчни води лв./куб.м 0.237 0.252 0.256 0.259 0.263

3.Пречистване на отпадъчни води лв./куб.м ---------------------------------------------

3.1 Битови и приравнени към тях потребители лв./куб.м 0.365 0.367 0.368 0.369 0.372

3.2 Промишлени и други стопански потребители лв./куб.м --------------------------------------------

3.2.1 степен на замърсяване 1 лв./куб.м 0.408 0.409 0.411 0.412 0.415

3.2.1 степен на замърсяване 2 лв./куб.м 0.663 0.665 0.668 0.669 0.674

3.2.1 степен на замърсяване 3 лв./куб.м 0.809 0.812 0.815 0.817 0.824

В съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, заявлението за

утвърждаване на цени първата година и одобряване на цените за останалите години от

регулаторния период, придружено с изискуемата документация,

ще бъде внесено в КЕВР в законовия срок.

Предложението е публикувано във вестниците:

" Нова Добруджанска Трибуна" от 08.12.2017 и "Труд" от 08.12.2017 г.

<Предишна 2/8 Следваща>