Новини
19.04.2018 19.04.2018 Авария на магистрален водопровод Шабла

Утре 20.04.2018г. поради авария на магистрален водопровод Шабла, ще пъде нарушено водоподаването в населените места: гр. Шабла, с. Пролез и с. Горичане.

ВиК Добрич АД се извинява на своите абонати за причинените неудобства.

16.03.2018 16.03.2018 „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД стартира процедура за сформиране на състав на Обществен консултативен съвет

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД стартира процедура за сформиране на състав на Обществен консултативен съвет

С оглед гарантиране на равни възможности и прозрачност, ръководството на дружеството стартира процедура по набиране на кандидатури за сформиране на състав на Обществен консултативен съвет по въпроси, касаещи ВиК сектора.

Съветът е консултативно звено към „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за формиране на позиции, становища, инициативи за решаване на проблеми от специалната компетентност на членовете на Съвета на директорите на акционерното дружество.

Изисквания към кандидатите, желаещи да се включат в Обществения консултативен съвет:

1. Висше образование;

2. Познания в сферата на следните нормативни документи: Закон за счетоводството, Закон за устройство на територията, Закон за водите, Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;

3. Възможност за изготвяне на прогнози, анализи и експертизи по проблемите на цялостното развитие в областта на ВиК сектора.

Обществения консултативен съвет се учредява по инициатива на ръководството /членовете на Съвета на директорите/ на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД и осъществява своята дейност на доброволен принцип.

Информация за одобрените кандидати ще се публикува на интернет страницата на дружеството.

Автобиография и мотивационно писмо могат да се изпращат на електронна поща: info@vikdobrich.bg или по поща, и куриер в срок до 31.03.2018 г. включително, на официалният адрес на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД - гр. Добрич, бул. „Трети март“ 59.

06.03.2018 06.03.2018 СЪОБЩЕНИЕ

На основание Решение № БП-Ц - 1 от 28.02.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране - София, са утвърдени, считано от 06.03.2018 г., цени без ДДС за услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води, и на основание Договор за възлагане на управлението на изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД гр. Добрич от 30.08.2017г. както следва:

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите -2,115 лв./куб. м

Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води -0,252 лв./куб. м

Цена за услугата пречистване на отпадъчни води

Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. -0,24 лв./куб. м

Промишлени и други стопански потребители

Степен на замърсяване 1 -0,409 лв./куб. м

Степен на замърсяване 2 -0,665 лв./куб. м

Степен на замърсяване 3 -0,812 лв./куб. м

01.03.2018 01.03.2018 СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № БП-Ц-1 от 28.02.2018 г. Комисията за енергийно и водно регулиране одобри бизнес плана за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация – Добрич" АД за регулаторен период 2017-2021 г., одобри цени на водоснабдителни и канализационни услуги за 2018-2021 г. и утвърди, считано от 01.03.2018 г. цени на водоснабдителни и канализационни услуги.

С решението са определени пределните цени на водоснабдителни и канализационни услуги, съответно цени за доставяне на вода до потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води.

Определените цени на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Предстои в срок от 7 работни дни "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД да обяви цените, по които ще бъдат таксувани абонатите на дружеството. Те ще бъдат обявени по надлежния ред – на сайта на компанията, както и на страниците на местен и национален ежедневник.

<Предишна 2/9 Следваща>