Услуги и цени

Вода, канал, пречистване

  На основание Решение №Ц – 37 от 23.12.2019 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране – София, утвърждавам, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС за услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води както следва:
  - Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 2,220 лв./куб. м
  - Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води - 0,272 лв./куб. м
  Цена за услугата пречистване на отпадъчни води
  - Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. -0,390 лв./куб. м
  Промишлени и други стопански потребители
  - Степен на замърсяване 1 -0,436 лв./куб.м
  - Степен на замърсяване 2 -0,707 лв./куб.м
  - Степен на замърсяване 3 -0,864 лв./куб.м

Промяна на собственост и отдаване под наем

Услуга Цена (лв.с ДДС)
Промяна на партида при смяна на собственост (Физ. лице) до 30 ( Тридесет ) дни от настъпване на обстоятелството, довело до промяна на партидата или смяната на собствеността Безплатно Бланка
Промяна на партида при смяна на собственост (Физ.лице) след 30 (Тридесет) дни от настъпване на обстоятелството довело до промяна на партидата или смяната на собствеността 15.00 Бланка
Промяна на партида при смяна на собственост (Юрид.лице) до 30 ( Тридесет ) дни от (настъпване на обстоятелството довело до промяна на партидата или смяната на собствеността Безплатно Бланка
Промяна на партида при смяна на собственост (Юрид.лице) след 30 ( Тридесет / дни )от настъпване на обстоятелството, довело до промяна на партидата или смяната на собствеността 30.00 Бланка
Откриване на партида - физически лица 24.00 Бланка
Откриване на партида - юридически лица 24.00 Бланка
Закриване на партида - физически лица 15.00 Бланка
Закриване на партида - юридически лица 15.00 Бланка

Услуги - водомери

Услуга Цена(лв. с ДДС)
Пломбиране на водомер(3-5 куб.м.) 6.00
Монтаж и пломбиране на индивидуален водомер, собственост на клиента 24.00
Подмяна на спирателен кран и пломбиране 15.00

Водопроводни услуги

Услуга Цена (лв.с ДДС)
Изграждане на водопроводно отклонение с диаметър до ф 40 до 10 линейни метра 738.00 Бланка
Временно преустановяване на водоподаването на индивидуален водомер 15.00 Бланка
Възстановяване на водоподаването на индивидуален водомер 24.00 Бланка
Трайно преустановяване на водоподаването на водопроводно отклонение 240.00 Бланка
Възстановяване на водоподаването на водопроводно отклонение 240.00 Бланка

Канализационни услуги

Услуга с каналочистачна машина - цена по калкулация

Становища, разрешения, предварителни и окончателни договори

Съгласуване на скица
Цена: 60.00лв. с ДДС
Становище за В и К на поземлени имоти (На основание чл.128, ал.6 от ЗУТ се представя становище издадено от съответните експлоатационни дружества, за изработване на ПУП.)
Необходими документи
1. Заявление за становище за В и К на поземлени имоти (Образец)
2. Актуална скица на парцела /Съгласувана от съответния Началник район - за най - близко разположен водопровод /
3. Документ за собственост /копие /
Цена: 60.00лв. с ДДС
Изходни данни за проектиране на сградно водопроводно/канализационно отклонение (Разрешително за проектиране по част В и К - издава се, преди клиента да започне да изготвя инвестиционен проект)
Необходими документи
1. Заявление за разрешително за проектиране по част В и К (Образец)
2. Актуална скица на парцела с виза, съгласувана от съответния Началник район - за най - близко разположен водопровод
3. Документ за собственост /копие/
Цена за изходни данни за проектиране на сградно водопроводно отклонение:
За едноетажни и двуетажни жилищни сгради 60.00лв. с ДДС
За жилищни сгради над 2 етажа, промишлени и стопански сгради 141.00лв. с ДДС
Цена за изходни данни за проектиране на сградно канализационно отклонение:
За едноетажни и двуетажни жилищни сгради 60.00лв. с ДДС
За жилищни сгради над 2 етажа, промишлени и стопански сгради 141.00лв. с ДДС
Предварителен договор за присъединяване към В и К системи
Необходими документи
1. Заявление за предварителен договор за присъединяване към В и К системи (Образец)
2. Разрешение за проектиране по част „В и К” /копие/
3. Документ за собственост на имота /копие/
4. Проект по част „В и К”
5. За юридически лица – печат на фирмата
6. Служебна бележка от съответния експлоатационен район на дружеството, удостоверяваща, че клиентът няма задължения към „В и К Добрич” АД.
Цена: Не се заплаща
Съгласуване на инвестиционен проект по част „В и К”
Необходими документи
1. Заявление за съгласуване на инвестиционен проект по част „В и К” (Образец)
2. Предварителен договор с „В и К Добрич” АД
3. Инвестиционен проект по част „В и К”
Цена:
За едноетажни и двуетажни жилищни сгради и преустройство 90.00лв. с ДДС
За жилищни сгради над 2 етажа, промишлени и стопански сгради 168.00лв. с ДДС
Съгласуване на проекти за линейни обекти, водопроводи, канализация, газопроводи, телефони и ел.кабели.
до 100 м 96.00лв. с ДДС
от 101 м до 500 м 156.00лв. с ДДС
от 501 м до 1000 м 207.00лв. с ДДС
над 1000 м 231.00лв. с ДДС
Разрешение за присъединяване към уличната водопроводна и канализационна мрежа и откриване на партида (Присъединяването на имот към водопроводна/канализационната мрежа става в случаите когато се изгражда ново водопроводно/ канализационно отклонение или се подменя съществуващо)
Необходими документи
1. Заявление за издаване на Разрешение за присъединяване и откриване на партида(Образец 1 Образец 2)
2. Документ за собственост на имота /копие/
3. Актуална скица на имота с изходни данни и съгласувана със съответния експлоатационен район на „В и К Добрич”
4. Строително разрешение
5. Проект по част В и К с хидравлично оразмеряване на водопроводното отклонение/водопровода/ - за новопостроени обекти
6. Типов проект по образец на „В и К Добрич” за водоснабдяване на имоти без застрояване
7. Актуално състояние /за фирми/
8. Разрешение за прокопаване от съответната Община и съгласуване със съответните експлоатационни дружества на подземната инфраструктура
9. Служебна бележка от съответния експлоатационен район на „В и К” , удостоверяваща,че клиентът няма задължения към „В и К Добрич”
Цена: 60лв.
За СВО
- изготвя се количествено-стойностна сметка
За СКО
- изготвя се количествено-стойностна сметка
Договор за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на битови отпадъчни води /Окончателен договор/ (Издава се за получаване на Акт16 - при завършен, водоснабден обект с поставен и пломбиран водомер и открита партида)
Необходими документи
ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:
1. Заявление за окончателен договор (Образец)
2. Копие от удостоверение за актуално състояние на фирма
3. Копие от документ за собственост на имота /нотариален акт или договор/
4. Разрешение за присъединяване към уличната В и К мрежа /с копие на фактурите за всички платени такси за проучване на данни и такса присъединяване/
5. Констативен протокол с № на водомера, показания, № на входящ холендър
6. Служебни бележки от съответния експлоатационен район, удостоверяващи, че клиентът има открита партида и няма задължения към „В и К Добрич” на:
- постоянния си адрес /адрес на седалището на фирмата/, съдържаща № на водомера, показание на водомера и № на входящия холендър
- адреса на обекта, съдържаща № на водомера, показание на водомера, № на входящия холендър
- за платена вода по време на строителството, ако е имало „времянка”
7. Екзекутив на домоотклонението
8. Предварителен договор с „В и К Добрич”
9. Печат на фирмата или пълномощно от собственика за др.представител

ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
1. Заявление за окончателен договор (Образец)
2. Копие от документ за собственост на обекта /нотариален акт или договор/
3. Разрешение за присъединяване към уличната В и К мрежа / с копие на фактурите за всички платени такси за проучване на данни и такса присъединяване към този документ/
4. Констативен протокол с № на водомера, показание на водомера и № на входящия холендър
5. Служебна бележка от съответния експлоатационен район, удостоверяваща, че клиента няма задължения към „В и К Добрич” на:
- постоянния си адрес, съдържаща № водомера, показание на водомера и № на входящия холендър
- на адреса на обекта, съдържаща № водомера, показание на водомера и № на входящия холендър
- за платена вода по време на строителството, ако е имало „времянка”
6. Предварителен договор с „В и К Добрич”
7. Екзекутив на домоотклонението
Цена: Не се заплаща
1. Договор за приемане, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
2. Договор за пречистване на отпадъчни води от изгребни шахти с транспортно средство
Необходими документи
ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:
1. Заявление (Образец по т.1) (Образец по т.2)
2. Копие от удостоверение за актуално състояние на фирма
3. Копие от документ за собственост на имота /нотариален акт или договор/
ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
1. Заявление (Образец по т.1) (Образец по т.2)
2. Копие от документ за собственост на обекта /нотариален акт или договор/;
Цена: Не се заплаща

Изпитвателна лаборатория

„ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ“ ПРИЕМА ПРОБИ ЗА ИЗПИТВАНЕ КАКТО СЛЕДВА:
ПИТЕЙНИ И ПОДЗЕМНИ ВОДИ: Понеделник – Четвъртък /8:00 до 15:30/
ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ: Вторник-Четвъртък/ /8:00 до 13:30/
ОТПАДЪЧНИ ВОДИ: Вторник, Сряда, Четвъртък /8:00-13:30/

Изпитвани продуктиПоказателМетод на изпитванеЦена,лв без ДДС
Питейни, повърхностни и подземни води ЦвятБДС 84512,50
ВкусБДС 84512,00
МирисБДС 84512,00
ТемператураБДС 84512,00
Активна реакция (pH)БДС 34245,00
ЕлектропроводимостБДС EN 278885,80
Амониеви йониБДС 35877,00
НитритиБДС EN 267777,00
НитратиБДС 375812,00
ХлоридиБДС 34145,00
ФосфатиВ ВВЛМ - 1 - ПВ /20066,00
Сулфати ВВЛМ - 2- ПВ /20056,50
МагнезийБДС ISO 605912,00
КалцийБДС ISO 60586,00
ЖелязоБДС ISO 63329,00
МедВВЛМ - 3 - ПВ /20059,00
ЦинкВВЛМ - 4 - ПВ/200512,00
ХромВВЛМ - 5 - ПВ/20056,80
МанганВВЛМ - 6 - ПВ/200515,00
БДС ISO 633314,00
ЦианидиВВЛМ - 7 - ПВ/20059,00
ФлуоридиВВЛМ - 8 - ПВ /20056,50
Остатъчен хлор БДС 3560 6,00
Окисляемост (перманганатна)БДС 34137,00
Сума от калций и магнезий (обща твърдост)БДС ISO 60596,00
АлуминийВВЛМ - 9 - ПВ/200612,00
НикелВВЛМ -10 -ПВ/200712,00
КолиформиБДС EN ISO 9308-110,00
Ешерихия колиБДС EN ISO 9308-112,00
ЕнтерококиБДС EN ISO 7899-214,00
Брой колонии /микрoбно число/ при 22 0С и 36 0СБДС EN ISO 62229,00
БорВВЛМ-11-ПВ/200812,00
АрсенВВЛМ-14-ПВ/201220,00
КадмийВВЛМ-13-ПВ/201220,00
ОловоВВЛМ-12-ПВ/201230,00
НатрийВВЛМ-15-ПВ/201220,00
Сух остатъкБДС 3546 12,00
Отпадъчни водиАктивна реакция (рH)БДС 17.1.4.275,00
Неразтворени вещества БДС 17.1.4.0410,00
ХПК (бихроматна окисляемост)ВВЛМ - 1 - ОВ/200638,00
Разтворен кислородБДС 17.1.4.08-7816,00
Биохимична потребност от кислород (БПК5 )БДС EN 1899-1
БДС EN 1899-2
32,00
Азот (общ)ВВЛМ - 2 - ОВ/200626,00
Фосфор ( общ) ВВЛМ - 3 - ОВ /200513,00
фосфати13,00
Цианиди ВВЛМ - 4 - ОВ/200512,00
ФенолиБДС 17.1.4.1320,00
Анионактивни детергенти (а-ПАВ)ВВЛМ - 5 -ОВ /200612,00
Желязо (общо)ВВЛМ - 6 - ОВ/20069,00
КадмийВВЛМ - 7 - ОВ/200620,00
МанганВВЛМ - 8 -ОВ/ 200510,00
МедВВЛМ - 9 - ОВ/200520,00
НикелВВЛМ -10 -ОВ/200520,00
АрсенВВЛМ - 11-ОВ/200620,00
ОловоВВЛМ -12 -ОВ/200520,00
Хром III - валентенВВЛМ -13 -ОВ/200518,00
Хром VI - валентенВВЛМ -13 -ОВ/200518,00
Хром общВВЛМ -13 -ОВ/200518,00
ЦинкВВЛМ -14 -ОВ/200612,00
Екстрахируеми веществаВВЛМ -15 -ОВ/200640,00
НефтопродуктиВВЛМ -15 -ОВ/200680,00
СулфатиВВЛМ -16 -ОВ/200818,00
Нитрати/Нитратен азотВВЛМ -17 -ОВ/201212,00
Методи,извън обхвата на акредитация
Питейни, повърхностни и подземни водиОбщ органичен въглеродВВЛМ-16-ПВ/201230,00
ХидрогенкарбонатЛМ - 1 - ПВ10,00
МътностБДС EN ISO 70277,00
Вода за направа на бетонМасла и мазниниБДС EN ISO 10085,00
Почистващи веществаБДС EN ISO 10085,00
Суспендирани частициБДС EN ISO 10085,00
Хуминови веществаБДС EN ISO 10085,00
СяроводородБДС EN ISO 10085,00
Отпадъчни водиАзот(амониев)БДС 17.1.4.1012,00
Окисляемост (перманганатна)БДС 17.1.4.16 7,00
Други услугиТранспортиране на проби1,00лв/км
Вземане на проба от един пункт15,00
Изчисления,протоколи17,00