Новини
05.07.2021 ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД

По повод излъчения репортаж на 02.07.2021 г. със заглавие „За смяна на ръководството на ВиК-Добрич, настояват от „Изправи се! Мутри, вън!“, и във връзка с изнесеното в него, изразяваме следното становище:

Ръководството на „ВиК Добрич“ АД не участва в предизборни кампании. Изнесеното в репортажа не отговаря на фактическото положение, доколкото се посочват непроверени и неверни факти и обстоятелства. Възразяваме гражданите на област Добрич да бъдат въвличани в подобен вид манипулация, с цел извличане на политически дивиденти, за предстоящите парламентарни избори.

Дружеството изпълнява стриктно и съвестно поетите задължения и отговорности, свързани с предоставянето на ВиК услугите, като стока от първа необходимост жизнено важна за живота и здравето на хората. Като във всичките си действия се ръководи от принципите и законите в Република България.

В репортажа са изразени клеветнически твърдения за корупция, без представени доказателства и аргументи, което е в компетенцията на съответните органи по разследване.

Твърденията, че дружеството има неразплатени задължения за предоставена ел. енергия са неверни, доколкото всички задължения са изплатени и кредитите се обслужват редовно.

Обръщаме внимание, че всички извършени действия от страна на ръководството на дружеството са спазени законовите рамки.

01.02.2021 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

Във връзка с реализиран проект за „Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на град Тервел“ финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 год.“ и в изпълнение на чл. 4.4 букв. „в“ и „г“ от „Договора за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни услуги“ Асоциацията по ВиК гр. Добрич, предостави на „ВиК Добрич“ АД ПСОВ Тервел и прилежащата му инфраструктура, за стопанисване, поддръжка и експлоатация в качеството му на ВиК оператор действащ на обособената територия.

Уведомяваме всички свои абонати със заустени в уличната канализационна мрежа на гр. Тервел сградни канализационни отклонения, че считано от 01.03.2021 г., дружеството започва начисляването на такса „Отвеждане и пречистване“ както следва:

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води-0,272

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.-0,390

Промишлени и стопански степен на замърсяване 1-0,398

Промишлени и стопански степен на замърсяване 2-0,731

Промишлени и стопански степен на замърсяване 3-0,893

24.09.2020 ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД

ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД

Във връзка с публикуваната в медиите информация за предстоящо поетапна преустановяване на ел. захранването към обекти на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, дружеството уведомява своите абонати, че за казуса са уведомени Министерски съвет, Министерство на региоанлното развитие и благоустройтво, Министерство на енергетиката, Български ВиК холдинг, ДАНС.

Усилията на ВиК дружеството са насочени, както към решаване на проблема свързан с натрупаните назад в годините, но неразплатени задължения, така и към обезпечаване на нормално водоподаване към абонатите на дружеството.

Не приемаме жителите на област Добрич да се превръщат в заложници на частни, корпоративни интереси. Ето защо апелираме „ЕНЕРГО ПРО Варна“ ЕАД да престане да всява страх и паника в населението, като се надяваме на воля и желание от тяхна страна за преодоляване на проблема, още повече, че за неговото решаване е ангажирана и държавата, в лицето на МРРБ и Български ВиК Холдинг.

Както е известно на всички, водата е социално благо и е от национално значение, като в тази връзка е информирана ДАНС.

Усилията на ръководството на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД в последните години са насочени изключително към оптимизиране на разходите за ел. енергия, с намаляване на натрупаните задължения.

В заключение, ВиК дружеството уверява своите абонати, че са предприети всички всички необходими действия, за да осигури нормалното водоподаване към своите абонати.

От ръководството

10.08.2020 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД уведомява клиентите си, че нарушеното водоподаване в с. Кранево на 09 и 10.08.2020 г. се дължи на възникнала ел. авария .

1/19 Следваща>