Новини
01.06.2017 Относно установени отклонения в качеството на водата,предназначена за питейно-битови цели в град Шабла

Относно установени отклонения в качеството на водата,предназначена за питейно-битови цели в зона 08.Шабла 1,град Шабла по показателите Колиформи и Ешерихия коли,уведомяваме обществеността,че са взети незабавни мерки,включващи оптимизиране на дезинфекцията и промиване на водопреносната система,с цел отстраняване на несъответствията.

Ефективността на предприетите мерки е проконтролирана чрез вземане на повторни проби,като резултатите показват отсъствие на микробиологично замърсяване.

Водата в гр.Шабла е годна за пиене.

17.05.2017 Приключи изпълнението на проект за ремонтни дейности по засегнати от наводненията от юни 2014 г. ВиК съоръжения

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщава за приключването на проект 2014 BG 16 SPО 001 - 021 „Ремонтно-възстановителни работи по водоснабдителни и канализационни съоръжения, засегнати от наводненията от 19.06.2014г. на териториите, обслужвани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич и „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново“, изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснати от Европейската комисия средства от фонд Солидарност. Партньори в изпълнението на проекта са „Водоснабдяване и канализация Добрич“ ЕАД, гр.Добрич и „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново“.

На ВиК дружествата е предоставена безвъзмездна финансова помощ, в размер на 739 138,28 лв., разпределена, както следва:

на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич – общ размер на помощта - 560 594,72 лв. без ДДС, включително аванс от 470 082,85 лв., изплатен през 2016 г. и окончателно плащане в размер на 90 511,87 лв., изплатено в началото на м. април 2017 г.

на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново – общ размер на помощта - 178 573,56 лв. без ДДС, включително аванс от 95 611,30 лв., изплатен през 2016 г. и окончателно плащане в размер на 82 962,26 лв., изплатено в началото на м. април 2017 г.

Средствата са оползотворени за възстановяване на щети, нанесени на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в областите Добрич и Велико Търново по време на наводнението от 19 юни 2014 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонтно - възстановителни работи по водоснабдителни и канализационни съоръжения, засегнати от наводненията от 19.06.2014г. на териториите, обслужвани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич и „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд „Солидарност” на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Координиращия орган.

01.12.2016 Съобщение

Във връзка с профилактика на помещение, обслужващо нуждите на „Център за работа с клиенти“ при Централно управление на „ВиК Добрич“ АД, находящо се на адрес: гр. Добрич, бул. Трети март № 59, обявяваме 05.12.2016 г. /Понеделник/ за ден, в който няма да обслужваме клиенти на дружеството.

С настоящото съобщение, молим клиентите ни да приемат нашите извинения за причинените им неудобства .

11.11.2016 ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Ръководството на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД категорично опровергава твърдения за оказван натиск, за гласуване в полза на конкретна партия в предстоящите избори за президент и вицепрезидент.

1/6 Следваща>