Профил на купувача
Всички
Открити процедури
Публични състезания
Събиране на оферти с обява
Чл.20, Ал.4
Пазарни консултации
АРХИВ


Пазарни консултации: Покана
Публикувано на: 21.10.2019 г. 15:24 часа

Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 21, ал. 2 и чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на два броя машини - колесен багер-товарач и верижен мини багер за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД“ разделена на две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - „Доставка на колесен багер-товарач“ и

Обособена позиция № 2 - „Доставка на верижен мини багер“

Публични състезания: „Ремонт на електрически двигатели за центробежни помпи за чиста и отпадна вода за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД“
Публикувано на: 26.09.2019 г. 14:54 часа

Предметът на поръчката, обхваща извършването на ремонтни дейности на електрически двигатели за центробежни (едностъпални и многостъпални) помпи, необходими за извършване на основната дейност на „В и К Добрич” АД - доставка, отвеждане и пречистване на питейна вода, след писмена заявка от Възложителя, за период от 12 (дванадесет) месеца. Ангажимент на Изпълнителя е и да осигури необходимите за подмяна резервни части, да извърши дефектовка и следремонтни изпитания.

Чл.20, Ал.4: „Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за 2019 година"
Публикувано на: 25.09.2019 г. 11:21 часа

ПОКАНА за участие в процедура за директно възлагане на обществена поръчка при спазване условията и реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за 2019 година“

Събиране на оферти с обява: „Предварителна оценка за съответствие по реда на чл. 142, ал. 2 от ЗУТ на идейни инвестиционни проекти за обекти по проект „Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“
Публикувано на: 25.09.2019 г. 10:41 часа

1. При изпълнение на настоящата обществена поръчка следва да се изготвят комплексни доклади за предварителна оценка за съответствие на идейни проекти по смисъла на чл. 142, ал. 2 от ЗУТ, за обекти, както следва:

1) „Реконструкция на ВиК мрежи в агломерация Добрич“;

2) „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Каварна, I-ва част”;

3) „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Каварна, II-ра част”;

4) „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в агломерация Балчик“;

5) „Реконструкция на довеждащи водопроводи и съоръжения, гр. Каварна”;

6) „Изграждане на отвеждащ колектор и дълбоководно заустване след ПСОВ Албена“;

7) „Изграждане на дълбоководно заустване след ПСОВ Балчик“.

2. На основание чл. 46, ал. 1, т. 3, буква “б” и чл. 52, ал. 1, т. 4 и чл. 61, ал. 1 от Закона за водите участникът, избран за изпълнител, следва да подготви документи, необходими за изготвяне на Заявление за издаване/изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, което от своя страна е необходимо за заустване след ПСОВ Балчик.

Събиране на оферти с обява: „Предварителна оценка за съответствие по реда на чл. 142, ал. 2 от ЗУТ на идейни инвестиционни проекти за обекти по проект „Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“
Публикувано на: 06.08.2019 г. 15:10 часа

При изпълнение на настоящата обществена поръчка следва да се изготвят комплексни доклади за предварителна оценка за съответствие на идейни проекти по смисъла на чл. 142, ал. 2 от ЗУТ, за обекти, както следва:

1) „Реконструкция на ВиК мрежи в агломерация Добрич“;

2) „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Каварна, I-ва част”;

3) „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Каварна, II-ра част”;

4) „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в агломерация Балчик“;

5) „Реконструкция на довеждащи водопроводи и съоръжения, гр. Каварна”;

6) „Изграждане на отвеждащ колектор и дълбоководно заустване след ПСОВ Албена“;

7) „Изграждане на дълбоководно заустване след ПСОВ Балчик“.

Публични състезания: „Доставка на аварийни скоби за водопроводни тръби за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца”
Публикувано на: 19.07.2019 г. 14:57 часа

Аварийните скоби, предмет на поръчката, са предназначени за осигуряване на бързо, икономично и дълготрайно отстраняване на повреди (счупвания, пукнатини, пробиви и износени уплътнения) по водопроводи от стомана, етернит, чугун и ПЕВП за студена питейна вода с налягане до 16 атмосфери.

Събиране на оферти с обява: „Доставка и монтаж на нови автомобилни гуми, както и извършване на услуги по монтаж, демонтаж, баланс и ремонт на употребявани гуми на автомобилите собственост на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“
Публикувано на: 06.06.2019 г. 17:22 часа

Предметът на поръчката обхваща доставка чрез покупка на нови автомобилни гуми (зимни, летни и всесезонни) за леки и товарни автомобили, багери и други специализирани машини от автопарка на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД - посочени в раздел IV. „Техническа спецификация“, както и баланс, ремонт, монтаж и демонтаж на употребявани гуми и приемане на излезлите от употреба за период от 12 месеца.

Събиране на оферти с обява: „Доставка на масла, греси и смазочни препарати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“
Публикувано на: 31.05.2019 г. 15:26 часа

Обхваща доставка на масла, греси и смазочни препарати, необходими за осигуряване на дейности по поддръжка на над 125 автомобила и механизация, както и на специализирана техника и ел. съоръжения, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, които следва да бъдат в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, съгласно раздел IV. „Техническа спецификация“.

Събиране на оферти с обява: „Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“
Публикувано на: 31.05.2019 г. 15:05 часа

Обхваща доставка на течен хлор и натриев хипохлорит, необходими за обеззаразяване на питейната вода от водоизточници, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, с цел обезпечаване на стандартите на качество на питейната вода, които следва да бъдат в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, съгласно раздел IV. „Техническа спецификация“.

Публични състезания: "Доставка на едноструйни, многоструйни и волтманови водомери за питейна вода с импулсен изход, безжична технология за предаване и система за аналитична обработка на данни за нуждите на „В и К Добрич“ АД за период от 12 месеца"
Публикувано на: 29.05.2019 г. 15:49 часа

Предметът на обществената поръчка предвижда доставка на едноструйни, многоструйни и волтманови водомери за питейна вода с импулсен изход, безжична технология за предаване и система за аналитична обработка на данни за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца.

<Предишна 2/9 Следваща>