Профил на купувача
Всички
Открити процедури
Публични състезания
Събиране на оферти с обява
Чл.20, Ал.4
Пазарни консултации
АРХИВ


Събиране на оферти с обява: „Доставка на масла, греси и смазочни препарати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“
Публикувано на: 31.12.2018 г. 09:22 часа

Обхваща доставка на масла, греси и смазочни препарати, необходими за осигуряване на дейности по поддръжка на над 125 автомобила и механизация, както и на специализирана техника и ел. съоръжения, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, които следва да бъдат в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, съгласно раздел II. „Техническа спецификация“.

Събиране на оферти с обява: „Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“
Публикувано на: 28.12.2018 г. 12:45 часа

Обхваща доставка на течен хлор и натриев хипохлорит, необходими за обеззаразяване на питейната вода от водоизточници, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, с цел обезпечаване на стандартите на качество на питейната вода, които следва да бъдат в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, съгласно раздел II. „Техническа спецификация“.

Събиране на оферти с обява: „Поддръжка, профилактика, текущ и основен ремонт на извънгаранционни леки и товарни автомобили от автопарка на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“
Публикувано на: 27.12.2018 г. 15:31 часа

Следгаранционното сервизно обслужване обхваща поддръжка и профилактика на леки и товарни автомобили, което включва смяна на филтри и масла, извършване на периодична проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите с цел правилното им функциониране, както и текущ и основен ремонт на служебните МПС на „В и К Добрич“ АД.

Открити процедури: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител - координатор на стандартна балансираща група за ниво средно и ниско напрежение за обекти на „В и К Добрич“ АД за период от 12 месеца”
Публикувано на: 20.12.2018 г. 17:13 часа

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група. Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД), както и поемане на разходите за небаланси за 163 обекта на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, разделени по ниво на напрежение на присъединяване.

Открити процедури: Пряко договаряне: „Осъществяване на физическа невъоръжена охрана и охрана със сигнално - охранителна техника (СОТ) на движимо и недвижимо имущество, собственост и стопанисвано от „В и К Добрич“ АД за период от 12 (дванадесет) месеца”
Публикувано на: 19.12.2018 г. 09:56 часа

Съгласно чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, Възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица, когато обществената поръчка е за услуги по Приложение № 2 и нейната прогнозна стойност е в рамките на стойностните прагове по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

Събиране на оферти с обява: „Избор на изпълнител за подготовка на документации за обществени поръчки за дейностите по проект „Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“
Публикувано на: 20.09.2018 г. 13:38 часа

Настоящата обществена поръчка включва в обхвата си предоставянето на услуги за подготовка на документациите за възлагане на обществените поръчки, предвидени по проект „Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежи в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД“.

Събиране на оферти с обява: Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца по две обособени позиции
Публикувано на: 11.09.2018 г. 16:50 часа

Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Доставка на хартия и принадлежности за офиса"

Обособена позиция № 2: "Доставка на класьори, счетоводни книги и аксесоари за архивиране, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП"

Чл.20, Ал.4: „Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за 2018 година“
Публикувано на: 08.08.2018 г. 14:33 часа

ПОКАНА за участие в процедура за директно възлагане на обществена поръчка при спазване условията и реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за 2018 година“

Чл.20, Ал.4: "Доставка чрез покупка на употребяван мини багер за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД"
Публикувано на: 01.08.2018 г. 16:21 часа

Провеждането на настоящата процедура предвижда доставка на един брой употребяван верижен мини багер с кабина, необходим за обезпечаване на експлоатационната дейност на „В и К Добрич“ АД, с технически параметри и характеристики подробно описани в техническата спецификация.

Събиране на оферти с обява: "Доставка на аварийни скоби за водопроводни тръби за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца"
Публикувано на: 30.07.2018 г. 16:50 часа

Аварийните скоби, предмет на поръчката, са предназначени за осигуряване на бързо, икономично и дълготрайно отстраняване на повреди (счупвания, пукнатини, пробиви и износени уплътнения) по водопроводи от чугун и етернит за студена питейна вода с налягане до 16 атмосфери.

<Предишна 2/7 Следваща>