Профил на купувача

Публикувано на: 20.12.2018 г. 17:13 часа

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител - координатор на стандартна балансираща група за ниво средно и ниско напрежение за обекти на „В и К Добрич“ АД за период от 12 месеца”

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група. Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД), както и поемане на разходите за небаланси за 163 обекта на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, разделени по ниво на напрежение на присъединяване.


Документация

Решение за откриване

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00014550 Решение за откриване 27.12.2018 г. 14:22 Изтегли

Обявление

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00014551 Обявление за поръчка - комунални услуги 27.12.2018 г. 14:23 Изтегли

Документация

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00014552 Документация 27.12.2018 г. 14:23 Изтегли

Образци на документи

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00014554 Образци на документи 27.12.2018 г. 14:24 Изтегли
VD00014555 еЕЕДОП - подходящ за компютърна обработка 27.12.2018 г. 14:25 Изтегли
VD00014556 ЕЕДОП - подходящ за преглед 27.12.2018 г. 14:25 Изтегли

Техническа спецификация

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00014553 Техническа спецификация 27.12.2018 г. 14:24 Изтегли

Протоколи

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00014605 Протокол 1 27.02.2019 г. 16:22 Изтегли
VD00014611 Протокол 2 08.03.2019 г. 13:08 Изтегли
VD00014613 Протокол 3 20.03.2019 г. 16:29 Изтегли
VD00014614 Доклад 20.03.2019 г. 16:30 Изтегли

Решение за класиране

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00014615 Решение за класиране 20.03.2019 г. 16:30 Изтегли

Договори

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00014644 Договор, техническо предложение и предлагана цена 17.04.2019 г. 16:29 Изтегли

Обявление за възлагане

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00014643 Обявление за възложена поръчка - комунални услуги 17.04.2019 г. 16:29 Изтегли
VD00018007 Обявление за приключен договор ЗОП-17 23.03.2021 г. 09:45 Изтегли

Общи

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00014612 Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" 08.03.2019 г. 13:08 Изтегли

<<< Върни се към списъка