Новини
19.08.2022 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

По повод зачестилите сигнали за липса на нормално водоподаване в с. Белгун, Община Каварна, Ви информираме, че екипът на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД работи по отстраняването на проблема, който касае възникнал технически проблем на помпен агрегат в СК Белгун. Ремонтно възстановителните дейности ще продължат до окончателно отстраняване, като нашата цел е да възстановим нормалното водоснабдяване до края на днешния ден.

27.07.2022 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

Във връзка с множеството подавани сигнали във „ВиК Добрич“ АД за проблеми в нормалното водоподаване в с. Сенокос и близките до него, пред днешния ден - 27.07.2022 г. е установено, че проблема се дължи на нерегламентирано изпускане на отток, намиращ се в гориста местност, част от водоснабдителната системата на селото. Вмешателство е извършено от неоторизирани за това лица и в следствие на това водоподаването в населените места е силно занижено. Екип на „ВиК Добрич“ АД, район Балчик е на терен и прави всичко възможно да отстрани проблема.

С настоящото съобщение, молим жителите на селата Сенокос, Дъбрава, Змеево, Пряспа и Дропла за търпение, във връзка с необходимостта от технологично време за напълване на системата и нормализиране на водоподаването.

Молим приемете нашите извинения за причинените неудобства.

27.05.2022 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА С. НОВО БОТЕВО,

Информираме Ви, че служителите на Дружеството правят всичко по силите си за да отстранят проблема с водоснабдяването на селото. Трасето на довеждащия водопровод е обследвано, подменен е проблемен участък от 1 200 м., водоема е пълен. Считаме, че в рамките на деня ще нормализираме ситуацията.

Разчитаме на обратна връзка с всички наши абонати, като Ви гарантираме, че ще реагираме във възможно най-кратки срокове при възникване на аварийна ситуация.

18.05.2022 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е За изменение на цени на В и К услуги, предоставяни от „В и К Добрич“ АД

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

За изменение на цени на В и К услуги, предоставяни от

„В и К Добрич“ АД

На основание чл. 18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационни услуги, „ВиК Добрич“ АД уведомява своите потребители, че ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложение за изменение на цените на В и К услугите за регулаторния период 2022 – 2026г.

Изменението на цените е във връзка с изготвения бизнес план за рагулаторния период 2022 – 2026 г.

Предложените за утвърждаване от КЕВР цени на В и К услугите за първата година и за одобрение на цените за останалите години от регулаторния период, в лева (без ДДС), са както следва:

Услуга Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

Доставяне на вода на потребителите

Битови и приравнените към тях потребители лв./куб.м 3.468 3.457 3.587 3.691 3.808

Отвеждане на отпадъчни води

Битови и приравнените към тях потребители лв./куб.м 0.168 0.184 0.196 0.213 0.234

Пречистване на отпадъчни води

Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители

лв./куб.м 0.479 0.499 0.550 0.609 0.684

Промишлени и други стопански потребители

степен на замърсяване 1 лв./куб.м 0.648 0.672 0.738 0.817 0.918

степен на замърсяване 2 лв./куб.м 0.812 0.844 0.931 1.031 1.157

степен на замърсяване 3 лв./куб.м 1.019 1.068 1.178 1.305 1.465

В съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, заявлението за утвърждаване на цените първата година и одобряване на цените за останалите години от регулаторния период, придружено с изискуемата документация, ще бъде внесено в КЕВР в законовия срок.

<Предишна 2/22 Следваща>