Подаване на сигнал за нарушение

Във „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД се спазват общите ценности на дружеството, държи се на етиката, морала и нормативното съответствие. Изпълнението им е гаранция за предоставянето на качествени услуги, създава стойност и изгражда доверие у нашите служители, партньори и клиенти. 

АКО СТЕ БИЛИ СВИДЕТЕЛИ НА КОРУПЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ, НАРУШЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, АКТОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИЛИ ДРУГИ НАРУШЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ, КОИТО КАСАЯТ ДЕЙНОСТТА НА КОМПАНИЯТА, МОЖЕ ДА ПОДАВАТЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ НА:

Форми на корупционно поведение и други нарушения, за които можете да ни сигнализирате:

 • Ситуация при корупция – предлагане и/или получаване на подкуп; 
 • Конфликт на интереси ;
 • Получаване на подаръци/покани;
 • Лобиране;
 • Всички други дейности, които нарушават нормативни изисквания и етичните норми и правила за поведение, както и нарушения на българското и европейското законодателство съгласно приложното поле на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, като такива в областта на обществените поръчки, безопасност на транспорта, опазване на околната среда, защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни и др.
    

Какво е нужно, за да обработим Вашия сигнал максимално бързо и ефективно:    

 • За да бъде разгледан Вашият сигнал, той трябва да съдържа следната минимална информация:

-    трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв; 
 -    имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни; 

-    конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;

-    дата на подаване на сигнала;

-    подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

 

 • За обработването на писмен сигнал, подаден във връзка с нарушения, съгласно изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения е необходимо попълването на формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.
 •  Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация
 •  Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.
 • Анонимни сигнали не се обработват, поради което Ви молим при подаване на сигнал да предоставите информация за обратна връзка с Вас. 
 • Анонимността Ви е гарантирана по смисъла на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.
 • Защитата по смисъла на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения започва от момента на подаване на сигнала.

Какви са нашите задължения:

 • Получаваме сигналите и потвърждаваме получаването им в срок до 7 дни след получаването;
 • Поддържаме връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изискваме допълнителни сведения от него и от трети лица;
 • Предоставяме обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала;
 • Приемаме и документираме устните сигнали;
 • Предоставяме възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката;
 • Насочваме сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;
 • Препращаме сигнала на органа за външно подаване на сигнали (Комисия за защита на личните данни) при необходимост от предприемане на действия от негова страна, като уведомяваме предварително за това сигнализиращото лице.