Въпроси и отговори

Как се отчитат водомерите на клиентите?

Водомерите се отчитат от служители на нашето дружество – инкасатори. НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г.на МРРБ разрешава период на отчитане на 3 месеца, за улеснение на нашите абонати водомерите се отчитат всеки месец. Срещу цифрата на отчетеното показание изискваме подпис на клиента и по този начин го информираме за направения от него разход.

При всички жилища тип комунален (блокове, кооперации) водомерите са монтирани на недостъпни за пряк достъп помещения – бани, тоалетни или кухни. Изпълнението на служебните задължения по отношение на отчитане на водомерите е свързано с посещаването на домовете на гражданите. Всеки абонат, откривайки партида за апартаментните водомери, поема и задължението да осигурява на легитимираните от нашето дружество длъжностни лица свободен достъп за отчитане, проверка и евентуално прекъсване на водоподаването. При невъзможност да се осигури достъп за отчет на индивидуалните водомери в апартаменти или други имоти, може да уговорите с нашите служители удобен за двете страни ден и час за отчитане. При невъзможност да се изпълнят горните условия се начислява служебна консумация. Възможностите за отчитане на водомерите при етажна собственост са следните:

1. Служител на нашето дружество отчита общия и индивидуалните водомери, като разликата, оставаща на общия водомер, се разпределя пропорционално на индивидуалната консумация.

2. Служител на нашето дружество отчита общия и индивидуалните водомери, като разликата, оставаща на общия водомер, се разпределя по приет от общото събрание на блока или кооперацията начин, след представяне на Протокол от общото събрание.

Как се начислява и разпределя количеството „разлика по общ водомер"?

Ежемесечно “ВиК” отчита показанията на индивидуалните водомери и на общия водомер, който е монтиран на водопроводно отклонение и обхваща цялото количество изразходвана вода в сградата. При разлика между отчета по общия водомер и сумата от водопотреблението в обособените имоти (индивидуални водомери и начислени бази на брой живущи), разликата се разпределя пропорционално на индивидуалния разход във всеки имот (съгласно Наредба №4 на МРРБ). Това количество „разлика по общ водомер ” се включва във фактурите всеки месец, т.е Разликата между отчета по общия водомер и сумата от отчетените водни количества по индивидуалните водомери се разпределя пропорционално по следния начин:

1. Сумират се количествата начислена консумация по индивидуалните водомери, свързани след общия водомер.

2. Полученото по т.1 количество се изважда от количеството вода, преминала през общия водомер и се получава разликата за разпределяне

3. Получената по т.2 разлика се дели на полученото количество по т.1 и се получава коефициента за разпределяне.

4. С получения по т.3 коефициент се умножава начислената консумация по индивидуалните водомери и така се получава пропорционалната част от разликата.

Как се подменя неизправен водомер?

При установяване повреда на водомера от инкасатора същият ви връчва предписание за смяна със срок за иэпъление от 30 дни.

След закупуването на нов водомер, отговарящ на НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г.на МРРБ и Закона за измерванията /ЗИ/, може да заявите във всички наши Центрове за обслужване на клиенти или по телефон искането си и уточнявате дата и час за смяната на повреденият водомер.

Демонтажа на стария и монтажа на новия водомер се извършва от служебно упълномощено лице в присъствието на абоната, като се съставя двустранен протокол с данни за фабричния номер, показанията и състоянието на стария и новомонтирания водомери.

Как да отчетете сами водомера си?

Няколко примера за отчитате на най-често срещаните модели водомери:
Черните стрелки показват кубическите метри, а червените - литрите.
На илюстрацията показанията са: 4321 м3 и 222 литра. При съставянето на сметката Ви се вземат под внимание само изразходваните кубически метри.
Черните цифри показват кубическите метри, а червените - литрите.
На илюстрацията показанието е: 1234 м3 и 234 литра . При съставянето на сметката Ви се вземат под внимание само изразходваните кубически метри.
Цифрите показват кубическите метри, а стрелките - литрите.
На илюстрацията показанието е: 7324 м3 и 222 литра . При съставянето на сметката Ви се вземат под внимание само изразходваните кубически метри.

Как се открива партида?

Като физическо лице, за да си откриете нова партида трябва да представите заявление за откриване на партида и копие на документ, удостоверяващ правото на собственост (вещно ползване). При представителство е нужно да носите и копие от нотариално заверено пълномощно. При новостроящи сгради трябва да представите и копие от разрешително за строеж.

Като наемател трябва да представите заявление за откриване на партида, копие от договора за наем и Декларация – съгласие по чл. 21 ал.3 от ОУ по образец.

Ако сте юридическо лице необходими документи, които следва да представите във ВИК за откриване на нова партида са заявление за откриване на партида, копие от документ, удостоверяващ правото на собственост (вещно право), копие от разрешително за строеж и копие от документ за актуална съдебна регистрация.

При отклонение, към което са присъединени повече от един потребител към общия водомер, се подписва Споразумителен протокол по чл.24, ал.1 от ОУ, по образец с ВиК оператора за предоставяне на ВиК услуги.

Всички необходими документи се представят по местонахождение на обекта в населеното място към съответния район на „ВиК Добрич”.

Как се прехвърля партида на друг собственик или наемател?

При промяна в собствеността или вещното право на ползване на имота е необходимо новият и/или предишният собственик/ползвател да уведомят "В и К" Добрич за настъпилата промяна. Обърнете се към един от центровете за обслужване на клиенти на " В и К" Добрич в срок от 30 дни от датата на промяната на собствеността или ползването на имота.

Нов собственик/ползвател – физическо лице
Необходима информация и документи:
- Клиентски номер към „В и К Добрич” на предишния собственик/ползвател и актуален отчет на водомерите на имота;
- Заявление за промяна на партида;
- Документ за собственост на имота (нотариален акт, настанителна заповед, удостоверение за наследници) или нотариален акт за учредяване на право на ползване Нотариалният акт се ползва само за информация;
- При съсобственост - писмено споразумение между съсобствениците, определящо титуляра на партидата;
При сключен договор за наем на имота титуляр на партидата може да бъде наемателят. В този случай е необходимо да бъдат представени:
- Договор за наем;
- Писмена декларация –съгласие, с която собственикът на имота се задължава солидарно с наемателя за дължимите суми за ползваните В и К услуги за времето на действие на договора.

Нов собственик/ползвател – юридическо лице (фирма)
Необходима информация и документи:
- Клиентски номер към „В и К Добрич ” на предишния собственик/ ползвател;
- Приемо-предавателен протокол подписан от настоящия и предишния собственик/ползвател с отчет на водомерите;
- Документ за собственост на имота или нотариален акт за учредяване на вещно право на ползване;
- Фирмени документи - идентификационен номер по БУЛСТАТ, номер на фирмено дело;
- Заявление за промяна на партида;
При сключен договор за наем на имота титуляр на партидата може да бъде наемателят. В този случай е необходимо да бъдат представени:
- Договор за наем;
- Писмена декларация –съгласие, с която собственикът на имота се задължава солидарно с наемателя за дължимите суми за ползваните ВиК услуги за времето на действие на договора;

Как се спира временно отчитането на водомера и ползването на ВиК услуги?

Необходимо е да се подаде писменно заявление от собственика (или съсобствениците) на имота в Центровете за работа с клиети с приложени следните документи:
- Документ удостоверяващ право на собстеност.
- При съсобственост – споразумителен протокол по образец.

Как се закрива партида?

Като Физическо или Юридическо лице, за да закриете партида трябва да представите заявление за закриване на партида, копие от документ, удостоверяващ прекратяване ползването на ВиК услуги и копие от последната фактура за платена сметка за вода.
Всички необходими документи се представят по местонахождение на обекта в населеното място към съответния район на „ВиК" Добрич.

Как се присъединява нов имот към ВиК мрежа?

Изграждането на ново отклонение към даден имот се заявява от собственика на имота. По този начин той се свързва с уличната водопроводна мрежа, затова е необходимо да има предварителен договор за присъединяване и проект за ВиК отклонение.