Услуги и цени

Вода, канал, пречистване

  На основание Решение № Ц - 29 от 22.12.2023 г. на КЕВР, считано от 01.01.2024 г., цените на предлаганите услуги, без ДДС, се променят както следва:
  - Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 2,964 лв./куб. м
  - Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води - 0,172 лв./куб. м
  Цена за услугата пречистване на отпадъчни води
  - Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. -0,500 лв./куб. м
  Промишлени и други стопански потребители
  - Степен на замърсяване 1 -0,579 лв./куб.м
  - Степен на замърсяване 2 -0,851 лв./куб.м
  - Степен на замърсяване 3 -1,156 лв./куб.м

Промяна на собственост и отдаване под наем

Услуга Цена (лв.с ДДС)
Промяна на партида при смяна на собственост (Физ. лице) до 30 ( Тридесет ) дни от настъпване на обстоятелството, довело до промяна на партидата или смяната на собствеността Безплатно Бланка
Промяна на партида при смяна на собственост (Физ.лице) след 30 (Тридесет) дни от настъпване на обстоятелството довело до промяна на партидата или смяната на собствеността 16.50 Бланка
Промяна на партида при смяна на собственост (Юрид.лице) до 30 ( Тридесет ) дни от (настъпване на обстоятелството довело до промяна на партидата или смяната на собствеността Безплатно Бланка
Промяна на партида при смяна на собственост (Юрид.лице) след 30 ( Тридесет / дни )от настъпване на обстоятелството, довело до промяна на партидата или смяната на собствеността 33.00 Бланка
Откриване на партида - физически лица 26.00 Бланка
Откриване на партида - юридически лица 26.00 Бланка
Закриване на партида - физически лица 16.50 Бланка
Закриване на партида - юридически лица 16.50 Бланка

Услуги - водомери

Услуга Цена(лв. с ДДС)
Пломбиране на водомер(3-5 куб.м.) 7.00
Монтаж и пломбиране на индивидуален водомер, собственост на клиента 27.00
Подмяна на спирателен кран и пломбиране 18.00

Водопроводни услуги

Услуга Цена (лв.с ДДС)
Временно преустановяване на водоподаването на индивидуален водомер 18.00 Бланка
Възстановяване на водоподаването на индивидуален водомер 27.00 Бланка
Трайно преустановяване на водоподаването на водопроводно отклонение 264.00 Бланка
Възстановяване на водоподаването на водопроводно отклонение 264.00 Бланка

Канализационни услуги

Услуга с каналочистачна машина - цена по калкулация

Становища, разрешения, окончателни договори и др.

Съгласуване на скица
Цена: 66.00лв. с ДДС
Становище за В и К на поземлени имоти (На основание чл.128, ал.6 от ЗУТ се представя становище издадено от съответните експлоатационни дружества, за изработване на ПУП.)
Необходими документи
1. Заявление за становище за В и К на поземлени имоти (Образец)
2. Актуална скица на парцела
3. Документ за собственост /копие /
Цена: 66.00лв. с ДДС
Изходни данни за проектиране на сградно водопроводно/канализационно отклонение (Разрешително за проектиране по част В и К - издава се, преди клиента да започне да изготвя инвестиционен проект)
Необходими документи
1. Заявление за разрешително за проектиране по част В и К (Образец)
2. Актуална скица на парцела с виза, съгласувана от съответния Началник район - за най - близко разположен водопровод
3. Документ за собственост /копие/
Цена за изходни данни за проектиране на сградно водопроводно отклонение:
За едноетажни и двуетажни жилищни сгради 66.00лв. с ДДС
За жилищни сгради над 2 етажа, промишлени и стопански сгради 150.00лв. с ДДС
Цена за изходни данни за проектиране на сградно канализационно отклонение:
За едноетажни и двуетажни жилищни сгради 66.00лв. с ДДС
За жилищни сгради над 2 етажа, промишлени и стопански сгради 150.00лв. с ДДС
Съгласуване на инвестиционен проект по част „В и К”
Необходими документи
1. Заявление за съгласуване на инвестиционен проект по част „В и К” (Образец)
2. Инвестиционен проект по част „В и К”
3. Актуална скица на парцела /скица с виза
4. Документ за собственост /копие/
Цена:
За едноетажни и двуетажни жилищни сгради и преустройство 99.00лв. с ДДС
За жилищни сгради над 2 етажа, промишлени и стопански сгради 186.00лв. с ДДС
Съгласуване на проекти за линейни обекти, водопроводи, канализация, газопроводи, телефони и ел.кабели.
до 100 м 105.00лв. с ДДС
от 101 м до 500 м 174.00лв. с ДДС
от 501 м до 1000 м 228.00лв. с ДДС
над 1000 м 254.00лв. с ДДС
Разрешение за присъединяване към уличната водопроводна и канализационна мрежа и откриване на партида (Присъединяването на имот към водопроводна/канализационната мрежа става в случаите когато се изгражда ново водопроводно/ канализационно отклонение или се подменя съществуващо)
Необходими документи
1. Заявление за издаване на Разрешение за присъединяване и откриване на партида(Образец 1 Образец 2)
2. Документ за собственост на имота /копие/
3. Разрешение за проектиране /изходни данни/, издадено от „В и К Добрич” АД
4. Строително разрешение
5. Проект по част В и К с хидравлично оразмеряване на водопроводното отклонение/водопровода/
6. Разрешение за прокопаване от съответната Община и съгласуване със съответните експлоатационни дружества на подземната инфраструктура
7. Служебна бележка от съответния експлоатационен район на „В и К” , удостоверяваща,че клиентът няма задължения към „В и К Добрич”
Цена/такса/
- За СВО/СКО в урбанизирани територии с ВиК мрежа- 1500 лв. с ДДС
- За СВО/СКО в неурбанизирани територии – такса /1500 лв. с ДДС/ плюс КСС за необходимите СМР по изграждане
Договор за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на битови отпадъчни води /Окончателен договор/ (Издава се за получаване на Акт16 - при завършен, водоснабден обект с поставен и пломбиран водомер и открита партида)
Необходими документи
ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:
1. Заявление за окончателен договор (Образец)
2. Копие от документ за собственост на имота /нотариален акт или договор/
3. Разрешение за присъединяване към уличната В и К мрежа /с копие на фактурите за всички платени такси за проучване на данни и такса присъединяване/
4. Служебни бележки от съответния експлоатационен район, удостоверяващи, че клиентът има открита партида и няма задължения към „В и К Добрич” на:
- адреса на обекта, съдържаща № на водомера, показание на водомера, № на входящия холендър
- за платена вода по време на строителството, ако е имало „времянка”
5. Екзекутив на домоотклонението
6. Печат на фирмата или пълномощно от собственика за др.представител

ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
1. Заявление за окончателен договор (Образец)
2. Копие от документ за собственост на обекта /нотариален акт или договор/
3. Разрешение за присъединяване към уличната В и К мрежа / с копие на фактурите за всички платени такси за проучване на данни и такса присъединяване към този документ/
4. Служебна бележка от съответния експлоатационен район, удостоверяваща, че клиента няма задължения към „В и К Добрич” на:
- на адреса на обекта, съдържаща № водомера, показание на водомера и № на входящия холендър
- за платена вода по време на строителството, ако е имало „времянка”
5. Екзекутив на домоотклонението
Цена: Не се заплаща
Договор за пречистване на отпадъчни води от изгребни шахти с транспортно средство
Необходими документи
ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:
1. Заявление (Образец по т.1) (Образец по т.2)
2. Копие на талона, на ППС
ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
1. Заявление (Образец по т.1) (Образец по т.2)
2. Копие на талона, на ППС
Цена: Не се заплаща
Издаване на копие от документ от архив
Цена: 20 лв с ДДС

Изпитвателна лаборатория

„ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ“ ПРИЕМА ПРОБИ ЗА ИЗПИТВАНЕ КАКТО СЛЕДВА:
ПИТЕЙНИ И ПОДЗЕМНИ ВОДИ: Понеделник – Четвъртък /8:00 до 15:30/
ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ: Вторник-Четвъртък/ /8:00 до 13:30/
ОТПАДЪЧНИ ВОДИ: Вторник, Сряда, Четвъртък /8:00-13:30/

Изпитвани продуктиПоказателМетод на изпитванеЦена,лв без ДДС
Питейни, повърхностни и подземни води ЦвятБДС 84516,00
ВкусБДС 84516,00
МирисБДС 84516,00
ТемператураБДС 84516,00
Активна реакция (pH)БДС 342410,00
ЕлектропроводимостБДС EN 2788811,60
Амониеви йониБДС 358712,00
НитритиБДС EN 2677712,00
НитратиБДС 375818,00
ХлоридиБДС 341411,00
ФосфатиВ ВВЛМ - 1 - ПВ /200611,00
Сулфати ВВЛМ - 2- ПВ /200514,00
МагнезийБДС ISO 605913,00
КалцийБДС ISO 605812,00
ЖелязоБДС ISO 633213,50
МедВВЛМ - 3 - ПВ /200513,50
ЦинкВВЛМ - 4 - ПВ/200514,50
ХромВВЛМ - 5 - ПВ/200514,50
МанганВВЛМ - 6 - ПВ/200518,00
БДС ISO 633317,00
ЦианидиВВЛМ - 7 - ПВ/200518,00
ФлуоридиВВЛМ - 8 - ПВ /200513,00
Остатъчен хлор БДС 3560 9,00
Окисляемост (перманганатна)БДС 341314,00
Сума от калций и магнезий (обща твърдост)БДС ISO 605911,50
АлуминийВВЛМ - 9 - ПВ/200614,00
НикелВВЛМ -10 -ПВ/200714,00
КолиформиБДС EN ISO 9308-114,00
Ешерихия колиБДС EN ISO 9308-116,00
ЕнтерококиБДС EN ISO 7899-218,00
Брой колонии /микрoбно число/ при 22 0С и 36 0СБДС EN ISO 622214,00
БорВВЛМ-11-ПВ/200814,00
АрсенВВЛМ-14-ПВ/201230,00
КадмийВВЛМ-13-ПВ/201230,00
ОловоВВЛМ-12-ПВ/201230,00
НатрийВВЛМ-15-ПВ/201220,00
Сух остатъкБДС 3546 14,00
Отпадъчни водиАктивна реакция (рH)БДС 17.1.4.2710,00
Неразтворени вещества БДС 17.1.4.0418,00
ХПК (бихроматна окисляемост)ВВЛМ - 1 - ОВ/200638,00
Разтворен кислородБДС 17.1.4.08-7818,00
Биохимична потребност от кислород (БПК5 )БДС EN 1899-1
БДС EN 1899-2
38,00
Азот (общ)ВВЛМ - 2 - ОВ/200634,00
Фосфор ( общ) ВВЛМ - 3 - ОВ /200526,00
фосфати26,00
Цианиди ВВЛМ - 4 - ОВ/200518,00
ФенолиБДС 17.1.4.1328,00
Анионактивни детергенти (а-ПАВ)ВВЛМ - 5 -ОВ /200624,00
Желязо (общо)ВВЛМ - 6 - ОВ/200613,50
КадмийВВЛМ - 7 - ОВ/200630,00
МанганВВЛМ - 8 -ОВ/ 200515,00
МедВВЛМ - 9 - ОВ/200520,00
НикелВВЛМ -10 -ОВ/200520,00
АрсенВВЛМ - 11-ОВ/200630,00
ОловоВВЛМ -12 -ОВ/200530,00
Хром III - валентенВВЛМ -13 -ОВ/200518,00
Хром VI - валентенВВЛМ -13 -ОВ/200518,00
Хром общВВЛМ -13 -ОВ/200518,00
ЦинкВВЛМ -14 -ОВ/200620,00
Екстрахируеми веществаВВЛМ -15 -ОВ/200644,00
НефтопродуктиВВЛМ -15 -ОВ/200680,00
СулфатиВВЛМ -16 -ОВ/200819,80
Нитрати/Нитратен азотВВЛМ -17 -ОВ/201218,00
Методи,извън обхвата на акредитация
Питейни, повърхностни и подземни водиОбщ органичен въглеродВВЛМ-16-ПВ/201236,00
ХидрогенкарбонатЛМ - 1 - ПВ10,00
МътностБДС EN ISO 70278,40
Вода за направа на бетонМасла и мазниниБДС EN ISO 10085,00
Почистващи веществаБДС EN ISO 10085,00
Суспендирани частициБДС EN ISO 10085,00
Хуминови веществаБДС EN ISO 10085,00
СяроводородБДС EN ISO 10085,00
Отпадъчни водиАзот(амониев)БДС 17.1.4.1012,00
Окисляемост (перманганатна)БДС 17.1.4.16 8,40
Други услугиТранспортиране на проби1,00лв/км
Вземане на проба от един пункт15,00
Изчисления,протоколи17,00