Профил на купувача
Всички
Открити процедури
Публични състезания
Събиране на оферти с обява
Чл.20, Ал.4
Пазарни консултации
АРХИВ


Събиране на оферти с обява: „Доставка на масла, греси и смазочни препарати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“
Публикувано на: 31.05.2019 г. 15:26 часа

Обхваща доставка на масла, греси и смазочни препарати, необходими за осигуряване на дейности по поддръжка на над 125 автомобила и механизация, както и на специализирана техника и ел. съоръжения, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, които следва да бъдат в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, съгласно раздел IV. „Техническа спецификация“.

Събиране на оферти с обява: „Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“
Публикувано на: 31.05.2019 г. 15:05 часа

Обхваща доставка на течен хлор и натриев хипохлорит, необходими за обеззаразяване на питейната вода от водоизточници, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, с цел обезпечаване на стандартите на качество на питейната вода, които следва да бъдат в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, съгласно раздел IV. „Техническа спецификация“.

Публични състезания: "Доставка на едноструйни, многоструйни и волтманови водомери за питейна вода с импулсен изход, безжична технология за предаване и система за аналитична обработка на данни за нуждите на „В и К Добрич“ АД за период от 12 месеца"
Публикувано на: 29.05.2019 г. 15:49 часа

Предметът на обществената поръчка предвижда доставка на едноструйни, многоструйни и волтманови водомери за питейна вода с импулсен изход, безжична технология за предаване и система за аналитична обработка на данни за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца.

Публични състезания: „Доставка на ПЕВП водопроводни тръби за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 1 година”
Публикувано на: 03.05.2019 г. 16:14 часа

Предметът на поръчката обхваща доставка на полиетиленови водопроводни тръби, от материал РЕ100, с диаметър от Dn 32 до Dn 90, за работно налягане PN 10 (SDR17), на кангали, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 1 година, необходими както за изграждане на нови В и К системи, така и за извършване на аварийно-възстановителни работи на съществуващата водопроводна мрежа.

Събиране на оферти с обява: "Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, както и предоставяне на права за ползване на система за проследяване и контрол на автомобилния парк на дружеството за период от 12 месеца" на две обособени позиции:
Публикувано на: 19.04.2019 г. 16:51 часа

Обособена позиция № 1 „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM И UMTS с национално покритие и предоставяне на софтуер за отчетност, автоматизирано управление, локализация, проследяване и контрол на автомобилния парк на Възложителя чрез монтирани крайни GPS устройства“ и Обособена позиция № 2 „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа“

Събиране на оферти с обява: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, както и предоставяне на права за ползване на система за проследяване и контрол на автомобилния парк на дружеството за период от 12 месеца“, разделена на две обособени позиции:
Публикувано на: 16.04.2019 г. 15:16 часа

1. Обособена позиция № 1: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM И UMTS с национално покритие и предоставяне на софтуер за отчетност, автоматизирано управление, локализация, проследяване и контрол на автомобилния парк на Възложителя чрез монтирани крайни GPS устройства;

2. Обособена позиция № 2: Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа.

Пазарни консултации: Покана
Публикувано на: 05.04.2019 г. 14:33 часа

Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 21, ал. 2 и чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП, чрез директно възлагане с предмет: „Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение до сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура, по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

Публични състезания: „Доставка на ПЕВП водопроводни тръби за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 1 година”
Публикувано на: 04.04.2019 г. 16:33 часа

Предметът на поръчката обхваща доставка на полиетиленови водопроводни тръби, от материал РЕ100, с диаметър от Dn 32 до Dn 90, за работно налягане PN 10 (SDR17), на пръти и кангали, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 1 година, необходими както за изграждане на нови В и К системи, така и за извършване на аварийно-възстановителни работи на съществуващата водопроводна мрежа.

Открити процедури: „Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север” АД за обекти на „В и К Добрич” АД за срок от 3 години”
Публикувано на: 02.04.2019 г. 15:15 часа

Договаряне без предварителна покана за участие на основание чл. 138, ал. 1, вр. чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Пазарни консултации: ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ
Публикувано на: 02.04.2019 г. 15:12 часа

ДОКЛАД по смисъла на чл. 21, ал. 2 и чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север” АД за обекти на „В и К Добрич” АД за срок от 3 години” чрез ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ

<Предишна 3/10 Следваща>