Профил на купувача
Всички
Открити процедури
Публични състезания
Събиране на оферти с обява
Чл.20, Ал.4
Пазарни консултации
АРХИВ


Чл.20, Ал.4: „Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за 2018 година“
Публикувано на: 08.08.2018 г. 14:33 часа

ПОКАНА за участие в процедура за директно възлагане на обществена поръчка при спазване условията и реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за 2018 година“

Чл.20, Ал.4: "Доставка чрез покупка на употребяван мини багер за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД"
Публикувано на: 01.08.2018 г. 16:21 часа

Провеждането на настоящата процедура предвижда доставка на един брой употребяван верижен мини багер с кабина, необходим за обезпечаване на експлоатационната дейност на „В и К Добрич“ АД, с технически параметри и характеристики подробно описани в техническата спецификация.

Събиране на оферти с обява: "Доставка на аварийни скоби за водопроводни тръби за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца"
Публикувано на: 30.07.2018 г. 16:50 часа

Аварийните скоби, предмет на поръчката, са предназначени за осигуряване на бързо, икономично и дълготрайно отстраняване на повреди (счупвания, пукнатини, пробиви и износени уплътнения) по водопроводи от чугун и етернит за студена питейна вода с налягане до 16 атмосфери.

Открити процедури: Процедура „Договаряне без предварителна покана за участие“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север” АД за обекти на „В и К Добрич” АД за срок от 3 години”
Публикувано на: 12.06.2018 г. 12:40 часа

Обектът на обществената поръчка е предоставяне на услугите „достъп до електроразпределителната мрежа“ и „пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа“, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП за обекти, присъединени на ниско и средно напрежение, предоставени за експлоатация на „В и К Добрич” АД, и допълнителни услуги, свързани с нови присъединявания или промяна на съществуващи, като издаване на становища, съгласуване на проекти, проучване за присъединяване, включвания, изключвания, обезопасяване на обекти и др.

Открити процедури: „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „В и К Добрич“ АД за период от 12 месеца”
Публикувано на: 08.06.2018 г. 15:35 часа

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща доставка на нетна активна електрическа енергия на дневна и нощна тарифа и координиране на балансираща група за 163 обекта на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, разделени по ниво на напрежение на присъединяване.

Събиране на оферти с обява: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“, разделена на следните позиции:
Публикувано на: 11.05.2018 г. 22:01 часа

Обособена позиция № 1: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM И UMTS с национално покритие;

Обособена позиция № 2: Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа.

Събиране на оферти с обява: „Доставка и монтаж на нови автомобилни гуми, както и извършване на услуги по монтаж, демонтаж, баланс и ремонт на употребявани гуми на автомобилите собственост на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“
Публикувано на: 09.05.2018 г. 15:45 часа

Обхваща доставка чрез покупка на нови автомобилни гуми (зимни, летни и всесезонни) за леки и товарни автомобили, багери и други специализирани машини от автопарка на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, посочени в документацията към обществената поръчка, както и баланс, ремонт, монтаж и демонтаж на употребявани гуми и приемане на излезлите от употреба за период от 12 месеца.

Публични състезания: „Доставка на едноструйни, многоструйни и волтманови водомери за питейна вода с импулсен изход, безжична технология за предаване и система за аналитична обработка на данни за нуждите на „В и К Добрич“ АД за период от 12 месеца”
Публикувано на: 19.04.2018 г. 18:15 часа

Предметът на обществената поръчка предвижда извършване на доставки, осъществявани чрез покупка на едноструйни, многоструйни и волтманови водомери за питейна вода с импулсен изход, безжична технология за предаване и система за аналитична обработка на данни за нуждите на „В и К Добрич“ АД, необходими за обезпечаване експлоатационната дейност на дружеството, с технически параметри и характеристики, подробно описани в техническата спецификация. Поръчката ще се изпълнява чрез доставки с количества, определени по предварителни писмени заявки на Възложителя, съобразно нуждите на “В и К Добрич” АД в съответствие с предложената оферта на участника, определен за Изпълнител. Провеждането на настоящата процедура е с цел достигане на абсолютна точност при отчитане на уредите и предаване на данните за консумирана питейна вода от разстояние, без да е необходимо да се осигурява достъп до сградата.

Публични състезания: „Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 2 години”
Публикувано на: 06.03.2018 г. 13:35 часа

Предметът на обществената поръчка предвижда предоставяне на услуги, свързани с инкасиране на суми от името на Възложителя и за негова сметка, за предоставени ВиК услуги на абонатите на дружеството в населени места и по местонахождение, подробно описани в техническата спецификация, както и за обезпечаване стопанската дейност на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД. Събирането на дължимите суми от потребители на „В и К Добрич“ АД се извършва от Изпълнителя в обособените му пунктове по предоставена информация от страна на Възложителя във вид на електронна база данни чрез Ethernet свързаност, на хартиен носител (опис-карнет по клиентски номера и населено място) и чрез карти, издадени от банки и други платежни средства. Съобразно начина на събиране на сумите и местонахождението на потребителите са обособени четиридесет и шест отделни позиции.

Публични състезания: „Доставка на електроматериали и апаратура за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 2 години”
Публикувано на: 27.02.2018 г. 19:54 часа

„Доставка на електроматериали и апаратура за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 2 години” в 3 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „Доставка на кабели и проводници“;

Обособена позиция 2: „Доставка на комутационна апаратура и средства за контрол и управление“;

Обособена позиция 3: „Доставка на електроинсталационни и електроизолационни материал“.

<Предишна 5/10 Следваща>