Новини
18.05.2022 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е За изменение на цени на В и К услуги, предоставяни от „В и К Добрич“ АД

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

За изменение на цени на В и К услуги, предоставяни от

„В и К Добрич“ АД

На основание чл. 18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационни услуги, „ВиК Добрич“ АД уведомява своите потребители, че ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложение за изменение на цените на В и К услугите за регулаторния период 2022 – 2026г.

Изменението на цените е във връзка с изготвения бизнес план за рагулаторния период 2022 – 2026 г.

Предложените за утвърждаване от КЕВР цени на В и К услугите за първата година и за одобрение на цените за останалите години от регулаторния период, в лева (без ДДС), са както следва:

Услуга Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

Доставяне на вода на потребителите

Битови и приравнените към тях потребители лв./куб.м 3.468 3.457 3.587 3.691 3.808

Отвеждане на отпадъчни води

Битови и приравнените към тях потребители лв./куб.м 0.168 0.184 0.196 0.213 0.234

Пречистване на отпадъчни води

Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители

лв./куб.м 0.479 0.499 0.550 0.609 0.684

Промишлени и други стопански потребители

степен на замърсяване 1 лв./куб.м 0.648 0.672 0.738 0.817 0.918

степен на замърсяване 2 лв./куб.м 0.812 0.844 0.931 1.031 1.157

степен на замърсяване 3 лв./куб.м 1.019 1.068 1.178 1.305 1.465

В съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, заявлението за утвърждаване на цените първата година и одобряване на цените за останалите години от регулаторния период, придружено с изискуемата документация, ще бъде внесено в КЕВР в законовия срок.

05.05.2022 ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

До

Г-н Кирил Борисов

В-к „24 часа“

kirilbk@abv.bg

Уважаеми господин Борисов,

Бих искал да направя някои уточнения във връзка с Вашия материал от 3 май 2022 г. „3 кабинета и министерство над 20 пъти напразно молят Добрич да си защити проекта за ВиК - загуби 113 млн. лева“, който дискредитира доброто име на ВиК Добрич. Бих искал чрез Вашата медия обществото да се запознае с пълната картина и история на ПСОВ „Албена“. Невъзможността да бъдат решени неизяснените все още въпроси около нейния статут е пречка за одобряването на проекта на ВиК Добрич към настоящия момент.

ПСОВ „Албена“ е била част от активите на „Албена“ АД. През 2008 г. дружеството „Албена“ АД и Община Балчик извършват замяна на имоти. В резултат, общината получава пречиствателна станция за отпадъчни води „Албена“ и терена, върху който се намира, и тя става публична общинска собственост. Предвид недоброто ѝ състояние, целта е била извършване на необходимите ремонтни дейности със средства от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, за което общината с финансиране от програмата изготвя проект, който, обаче не е реализиран.

През 2016 г. пречиствателната станция, собственост на Община Балчик, става част от договора между Асоциацията по ВиК в област Добрич и водоснабдителното дружество за предоставяне на ВиК услуги. Тя е включена и в регионалното прединвестиционно проучване за територията на област Добрич. Чрез него са определени необходимите инвестиции, за да може услугите по водоснабдяване и канализация за жителите на областта да достигнат необходимото качество и да отговарят на европейските стандарти. На база на това проучване е изготвен и проектът с обща стойност 113 млн. лв., с който ВиК Добрич кандидатства за финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Междувременно „Албена“ АД предявява иск за собствеността на пречиствателната станция и терена под нея. Същият е приет от съда за основателен и собствеността върху съоръжението е възстановена на търговското дружество. След няколко опита на ВиК Добрич да откупи пречиствателна станция за отпадъчни води „Албена“ АД, последният от които в началото на 2022 година, завършили с неуспех, ВиК Добрич загуби шансове за осигуряване на финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Днес ВиК Добрич иска да финализира процеса по прехвърляне на пречиствателната станция и да стане първият ВиК оператор, който ще получи финансиране през новия програмен период, като проектът вече няма да включва пречиствателната станция. Задължението за рехабилитация и привеждане в съответствие с европейските изисквания в областта на пречистването на отпадъчни води е отговорност на собственика на съоръжението „Албена“ АД.

За да бъде допустим проектът на ВиК Добрич за финансиране от Програма „Околна среда 2021-2027“, е необходимо да бъдат изпълнени следните условия:

1. „Албена“ АД като собственик на съоръжението да изготви и подаде в КЕВР бизнес план, който да бъде одобрен, и търговското дружество да стопанисва станцията и да предоставя услугата по пречистване на отпадъчни води по утвърдена от Комисията цена;

2. Асоциацията по ВиК в област Добрич да извади ПСОВ „Албена“ от списъка на съоръженията, които ВиК Добрич оперира.

До изпълнение на горните условия, ВиК Добрич не би могло да подготви и подаде проектно предложение за финансиране от Програма „Околна среда 2021-2027“.

Реализирането на проекта на ВиК Добрич със средства от новата Програма „Околна среда“ за периода 2021-2027 г. е от изключителна важност предвид тежкото състояние на инфраструктурата в областта и належащата нужда от инвестиции за нейното подобряване, които дружеството няма възможност да финансира чрез собствените си средства. Затова и с цел решаване на сериозните проблеми с водоснабдяването в областта чрез привличане на необходимите европейски средства полагаме всички усилия за решаване на казуса. Необходимо е обаче пълното съдействие от всички страни в процеса, а именно „Албена“ АД, Община Балчик и Асоциацията по ВиК.

Инж. Тодор Гикински

Изп. Директор на „ВиК Добрич“ АД

21.04.2022 ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ И КОЛЕГИ,

В навечерието на най-светлия християнски празник – Великден, се обръщаме към Вас с пожелания за здраве и обич, радост и благодат в домовете Ви!

Нека в този празничен ден в душите и сърцата Ви има само чисти и достойни мисли, които да бъдат източник на сила и надежда за житейския Ви път.

Пожелавам Ви светли и спокойни Великденски празници!

ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО !

От Ръководството на„ Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД

22.03.2022 ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

От 1993 г., 22 март се отбелязва като Световен ден на водата. 29 години по-късно

този ден обединява вниманието  на всички нации и го насочва към бъдещето. Защото

водата е живот.

От името на ръководството и служителите на дружеството, поздравяваме нашите

съграждани, в една от най- големите по територия Области в България, по случай 22 март -

Световния ден на водата, на който ние отбелязваме професионалният си празник.

Нека бъдем здрави и все така всеотдайни на каузата, която сме приели! Отминалите

месеци бяха изключително тежки за нашия сектор. Въпреки трудностите, всеки от нас

продължи да работи все така отговорно, с необходимата воля и оптимизъм!

Пожелаваме на Вас и Вашите семейства да сте здрави и нека

трудните делници, носят удовлетворение и признателност.

С уважение,

Тодор Гикински

Изп. директор на „ВиК Добрич“ АД

<Предишна 5/24 Следваща>