Новини
07.12.2021 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД,

уведомява своите клиенти, че за улеснение плащането на месечната консумация на вода, както и други дейности, касаещи ВиК, откри Център за работа с клиенти/ Каса, находяща се в партерния етаж на Териториална организация на НТС. С административен адрес:

гр. Добрич

ул. „Независимост“ № 14

Работно време: 08:00 часа до 17:30 часа

Събота и Неделя, както и официалните почивни дни: Касата не работи

05.07.2021 ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД

По повод излъчения репортаж на 02.07.2021 г. със заглавие „За смяна на ръководството на ВиК-Добрич, настояват от „Изправи се! Мутри, вън!“, и във връзка с изнесеното в него, изразяваме следното становище:

Ръководството на „ВиК Добрич“ АД не участва в предизборни кампании. Изнесеното в репортажа не отговаря на фактическото положение, доколкото се посочват непроверени и неверни факти и обстоятелства. Възразяваме гражданите на област Добрич да бъдат въвличани в подобен вид манипулация, с цел извличане на политически дивиденти, за предстоящите парламентарни избори.

Дружеството изпълнява стриктно и съвестно поетите задължения и отговорности, свързани с предоставянето на ВиК услугите, като стока от първа необходимост жизнено важна за живота и здравето на хората. Като във всичките си действия се ръководи от принципите и законите в Република България.

В репортажа са изразени клеветнически твърдения за корупция, без представени доказателства и аргументи, което е в компетенцията на съответните органи по разследване.

Твърденията, че дружеството има неразплатени задължения за предоставена ел. енергия са неверни, доколкото всички задължения са изплатени и кредитите се обслужват редовно.

Обръщаме внимание, че всички извършени действия от страна на ръководството на дружеството са спазени законовите рамки.

01.02.2021 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

Във връзка с реализиран проект за „Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на град Тервел“ финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 год.“ и в изпълнение на чл. 4.4 букв. „в“ и „г“ от „Договора за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни услуги“ Асоциацията по ВиК гр. Добрич, предостави на „ВиК Добрич“ АД ПСОВ Тервел и прилежащата му инфраструктура, за стопанисване, поддръжка и експлоатация в качеството му на ВиК оператор действащ на обособената територия.

Уведомяваме всички свои абонати със заустени в уличната канализационна мрежа на гр. Тервел сградни канализационни отклонения, че считано от 01.03.2021 г., дружеството започва начисляването на такса „Отвеждане и пречистване“ както следва:

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води-0,272

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.-0,390

Промишлени и стопански степен на замърсяване 1-0,398

Промишлени и стопански степен на замърсяване 2-0,731

Промишлени и стопански степен на замърсяване 3-0,893

24.09.2020 ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД

ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД

Във връзка с публикуваната в медиите информация за предстоящо поетапна преустановяване на ел. захранването към обекти на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, дружеството уведомява своите абонати, че за казуса са уведомени Министерски съвет, Министерство на региоанлното развитие и благоустройтво, Министерство на енергетиката, Български ВиК холдинг, ДАНС.

Усилията на ВиК дружеството са насочени, както към решаване на проблема свързан с натрупаните назад в годините, но неразплатени задължения, така и към обезпечаване на нормално водоподаване към абонатите на дружеството.

Не приемаме жителите на област Добрич да се превръщат в заложници на частни, корпоративни интереси. Ето защо апелираме „ЕНЕРГО ПРО Варна“ ЕАД да престане да всява страх и паника в населението, като се надяваме на воля и желание от тяхна страна за преодоляване на проблема, още повече, че за неговото решаване е ангажирана и държавата, в лицето на МРРБ и Български ВиК Холдинг.

Както е известно на всички, водата е социално благо и е от национално значение, като в тази връзка е информирана ДАНС.

Усилията на ръководството на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД в последните години са насочени изключително към оптимизиране на разходите за ел. енергия, с намаляване на натрупаните задължения.

В заключение, ВиК дружеството уверява своите абонати, че са предприети всички всички необходими действия, за да осигури нормалното водоподаване към своите абонати.

От ръководството

<Предишна 6/24 Следваща>